Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα

Accessibility
Κλείσιμο