Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2017 – Λήψη απόφασης για ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης

Accessibility
Κλείσιμο