Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 190/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Φούφα» με αριθμ. μελ. 8/2013.

Accessibility
Κλείσιμο