Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο