Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο