Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2019 – Αποδοχή ποσού και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την επιστροφή του ποσού των 3.063,43 € από ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) σχετικά με την εξόφληση οφειλής στη ΔΟΥ του υπ’ αρ. 3/Α/2019 χρηματικού εντάλματος πληρωμής

Accessibility
Κλείσιμο