Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2019 – Παραλαβή της μελέτης « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο