Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο