Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2020 – Έγκριση δημιουργίας Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης μέσω του Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

Accessibility
Κλείσιμο