Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( τακτοποιητικού ) του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο