Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

Accessibility
Κλείσιμο