Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2019 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας

Accessibility
Κλείσιμο