Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2019 – Παραλαβή επικαιροποιημένων μελετών και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο