Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού 6ου υποέργου της πράξης ένταξης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2019 – Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου» προϋπολογισμού 2.123.000,00€
December 2, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2019 – Παραλαβή επικαιροποιημένων μελετών και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού 6ου υποέργου της πράξης ένταξης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο