Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Δωρεάς ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

Accessibility
Κλείσιμο