Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή Φρεατίων και Λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού. »

Accessibility
Κλείσιμο