Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Εσωτερική Οδοποίια Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτη 27/2005

Accessibility
Κλείσιμο