Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας » με αριθμό μελέτης 21/2017

Accessibility
Κλείσιμο