Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2021 – Αποφασίσθηκε η αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ΕΠ ΔΜ – Τροποποίηση προϋπολογισμού (292-2021 ΑΟΕ)

Accessibility
Κλείσιμο