Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2021 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ

Accessibility
Κλείσιμο