Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2021 – Έγκριση πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Δήμου Εορδαίας κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων κατά το Ν. 4624/2019

Accessibility
Κλείσιμο