Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2017 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Accessibility
Κλείσιμο