Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2018 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για την εξόφληση δαπανών που αφορούν δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Accessibility
Κλείσιμο