Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 116/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής

Accessibility
Κλείσιμο