Απάντηση στη δημόσια τοποθέτηση της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Εορδαίας κυρίας Αθηνάς Τερζοπούλου.

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
December 31, 2020
Έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid tests) στα Κομνηνά του Δήμου Εορδαίας.
January 5, 2021

Απάντηση στη δημόσια τοποθέτηση της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Εορδαίας κυρίας Αθηνάς Τερζοπούλου.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  04-01-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση στη δημόσια τοποθέτηση της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Εορδαίας κυρίας Αθηνάς Τερζοπούλου.

 

Για πολλοστή φορά αναγκαζόμαστε δυστυχώς να απαντήσουμε σε όσα αναφέρει σε δημοσίευση της στο Τύπο, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Αθηνά Τερζοπούλου. Χρησιμοποιούμε το επίρρημα «δυστυχώς», διότι ενώ ο καθείς έχει προ πολλού αντιληφθεί ότι ο Δήμος Εορδαίας δεν έχει την πολυτέλεια να αναλίσκεται σε συζητήσεις μικροπολιτικού χαρακτήρα, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης επιμένει να τοποθετείται δημοσίως, έχοντας παντελή άγνοια βασικών διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαστρεβλώνοντας γεγονότα με αποκλειστικό και μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Την στιγμή μάλιστα που οι εξελίξεις για την περιοχή μας είναι πολύ σοβαρές και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί γίνονται όλο και δυσμενέστερες, η κυρία Τερζοπούλου επιλέγει την πόλωση και το στείρο αντιπολιτευτικό διάλογο, χωρίς επιχειρήματα και χωρίς θέσεις.

Με την απόφαση 15/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, για πρώτη φορά ο Δήμος Εορδαίας έδειξε ότι είναι ενωμένος στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, η οποία όπως σχεδιάζεται δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό δίκαιης μετάβασης και γίνεται βίαια δημιουργώντας πολλά ζητήματα για την οικονομία της περιοχής μας. Σε αυτήν λοιπόν αποφασίστηκε η έγκριση της εισήγησης του Δημάρχου, όπως αναλυτικά αναγραφόταν στο εισηγητικό μέρος της αποφάσεως.

Εκεί μεταξύ άλλων είχε τονιστεί η ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης από πλευράς Δήμου Εορδαίας, μέσω συνεννόησης στην οποία πρέπει να συμβάλλουν ανεξαιρέτως όλοι οι δημότες της Εορδαίας, εκλεγμένοι και μη, έτσι ώστε να καταστούν όλοι συνοδοιπόροι στη δίκαιη διεκδίκηση, μίας μη βίαιης μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κλίματος, που επέβαλλε η 15/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και η καθολική απαίτηση των πολιτών της Εορδαίας για ομοψυχία και συνεννόηση όλων των δυνάμεων του τόπου, ο Δήμαρχος Εορδαίας με την 772/29-12-2020 απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Ενέργειας Δήμου Εορδαίας, που θα λειτουργήσει με στοιχεία ομάδας εργασίας και η οποία όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση σύστασής της «θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και άλλων κοινωνικών, οικονομικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων».

Επιλέχθηκε λοιπόν σε αυτή την επιτροπή από πλευράς δημοτικού συμβουλίου, να τοποθετηθούν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για να δοθεί σε αυτήν η μέγιστη αλλά και η πρέπουσα υπόσταση, έτσι ώστε να λειτουργήσει φέροντας σε πέρας μία πολύ σοβαρή αποστολή και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις της κύριας αιτίας σύστασής της, η οποία είναι η ενοποίηση όλων των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής μας σε κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση της βίαιης απολιγνιτοποίησης, που πλήττει την Εορδαία στους τομείς ανάπτυξης και οικονομίας.

Η κυρία Τερζοπούλου λοιπόν, παρόλη την επιστημονική της κατάρτιση, η οποία της επιβάλλει νομικές γνώσεις, δείχνει ότι αγνοεί βασικές διοικητικές πρακτικές και νόμους οι οποίοι διέπουν αλλά και καθορίζουν τις βασικές λειτουργίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς το εξής ερώτημα της : «Με ποιο Δικαίωμα ορίζετε φασιστικά και αλαζονικά, το πλαίσιο και τους στόχους αυτής  της επιτροπής  και μάλιστα περιοριστικά  (15)», που θέτει στην δημόσια τοποθέτηση της;

Αφού λοιπόν προσπεράσουμε τους χαρακτηρισμούς «φασιστικά» και «αλαζονικά», τους οποίους ανέξοδα χρησιμοποιεί σε κάθε δημόσια τοποθέτηση της η κ. Τερζοπούλου, με την έντονη όμως υποσημείωση ότι η υπομονή στην προσπάθεια κάποιων να κατεβάσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τον πολιτικό διάλογο έχει και  όρια, να την ενημερώσουμε ότι στο άρθρο 58 (παρ. 1 εδάφια θ΄ και ι΄ ) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» μέσα από το οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Δημάρχου αναφέρεται χαρακτηριστικά : «Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος :… θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.».

Καμία αλαζονεία και ασφαλώς κανένας φασισμός στην απόφαση λοιπόν. Απλώς απόρροια εκ του νόμου των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε Δημάρχου.

Εδώ να επαναλάβουμε ότι ούτως ή άλλως ο ρόλος της επιτροπής είναι συμβουλευτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ οι θέσεις και οι αποφάσεις της θα διαβιβάζονται  για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας. Αυτά αναγράφονται και στην απόφαση η οποία αναρτήθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ : 69ΒΑΩΡ6-ΥΙΕ, ενώ θα αποσταλεί με αποδεικτικό παραλαβής και στα οριζόμενα μέλη.

Αυτό όμως που μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε, είναι για ποιον λόγο ακριβώς διαμαρτύρεται η κυρία Τερζοπούλου;

Αν απλώς διαφωνεί με τον ορισμό της στην Επιτροπή Ενέργειας, θα μπορούσε να τον αρνηθεί και όχι να αναλωθεί σε ανούσιες δημοσιεύσεις, με μόνο σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων. Άλλωστε αυτό αναγράφει και η ίδια η απόφαση στην τελευταία παράγραφό της, όπου σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι : «Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης ή τροποποίησης της λίστας των μελών της Επιτροπής σε περίπτωση που κάποια από τα μέλη της δεν δύνανται να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ή σε περίπτωση που η αλλαγή συμβάλει στην καλύτερη αντιπροσώπευση των φορέων και λειτουργία της Επιτροπής.»

Προς τι λοιπόν όλες αυτές οι διαμαρτυρίες και οι ανέξοδοι χαρακτηρισμοί ; Δεν ενδιαφέρει την κυρία Τερζοπούλου η συμμετοχή της σε μια επιτροπή όπου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και  η οποία θα συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου κατάθεσης μίας ολοκληρωμένης πρότασης από πλευράς Δήμου Εορδαίας, διασφαλίζοντας τα εχέγγυα δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή με όρους δικαιοσύνης ;

Θέλει τελικά η κυρία Τερζοπούλου να συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια, για τον στόχο που θέσαμε όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου με την 15/2020 απόφασή του, για την επιβίωση της περιοχής της Εορδαίας με συντονισμένο και οργανωμένο σχέδιο ή θέλει απλώς να παρακολουθούμε αμέτοχοι τις εξελίξεις ;

H αγωνία της κυρίας Τερζοπούλου στο να διατηρήσει κομματικές ισορροπίες, δεν ενδιαφέρουν κανένα και δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου για να απασχολήσουν σοβαρά ούτε τη δημοτική αρχή και πολύ περισσότερο τους πολίτες της Εορδαίας. Μπορεί εφόσον το έχει επιλέξει, να συνεχίσει την μικροπολιτική της προσέγγιση στα προτάγματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας.

Να μην παραλείψουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα υπόλοιπα που αναφέρει στη δημόσια της τοποθέτηση η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης για τους συνεργάτες και τη στελέχωση του Γραφείου Δημάρχου έχουν απαντηθεί αναλυτικά σε προηγούμενο δελτίο τύπου και η συνέχιση από πλευράς της, με αναφορά ψευδών αριθμών και ποσών μάλιστα, δίνει απλώς την εντύπωση δημιουργίας εμμονών,

Τέλος να επαναλάβουμε δύο πράγματα προς την κ. Τερζοπούλου, πάντα με καλή προαίρεση:

  1. Όσοι δεν αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών και την αναγκαιότητα να υπάρξει σοβαρότητα και ομόνοια στην αντιμετώπιση τους, απλώς θα προσπεραστούν από τις ίδιες τις εξελίξεις.
  2. Η αντιπολίτευση είναι θεσμική ανάγκη για τη λειτουργία της δημοτικής αρχής, δεν μπορεί να γίνεται με όρους που εντάσσονται στην πρακτική της λασπολογίας και της συκοφάντησης, έτσι ώστε να καλυφθούν η ένδεια επιχειρημάτων, προτάσεων και θέσεων.

Να κλείσουμε με ευχές για καλή χρονιά και φώτιση σε όλους.

 

Accessibility
Κλείσιμο