Αντιδήμαρχοι 2020-2021

Απόφαση Δημάρχου 714/29906/31-12-2021

για την Τροποποίηση της αρίθμ. 590/25061/8-11-2021 Απόφασης Δημάρχου αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων Δήμου Εορδαίας

ΑΔΑ Απόφασης : 641ΖΩΡ6-Χ1Η


Απόφαση Δήμαρχου 590/25061/ 8-11-2021

για την Τροποποίηση της υπ αριθμ. 448/19371/7-9-2021 Απόφασης Δημάρχου  αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων Δήμου Εορδαίας

ΑΔΑ Απόφασης: ΩΚΔΥΩΡ6-ΙΡΦ


Απόφαση Δημάρχου 448/19371/7-9-2021

για την Τροποίηση της υπ.αριθμ. 534/18494/09-09-2020, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων Δήμου Εορδαίας

ΑΔΑ Απόφασης : ΩΜΖΨΩΡ6-ΟΜΣ


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2020-2021

Πτολεμαϊδα , 09/09/2020

Αρ. Πρωτ. 18494

Αρ. Απόφασης Δημάρχου 534

ΑΔΑ: ΨΘΩΕΩΡ6-ΔΥΛ

Απόφαση Δημάρχου

για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59)

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40),

αναφορικά με την αντιμισθία.

 1. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-

191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Εορδαίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός

του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 2. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι .
 3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 4. Το από 3-9-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης όλων των δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Μπροστά για την Εορδαία» για τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου Ζαφειρούλας (Ρούλας) Σεβαστού ως Αντιδημάρχου.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ Β’ 823/09.04.2013)
 6. Την 106/2019 Απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Κοζάνης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Εορδαίας που διενεργήθηκαν την 26η Μαΐου & 2α Ιουνίου 2019.
 7. Το από 31-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Εορδαίας.
 8. Η υπ αρίθμ. 48/Α.Π.22119/7-4-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου και των Κοινοτήτων του.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με θητεία από 10/09/2020 έως και  09/09/2021 τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 1. Δημήτριος Ορφανίδης: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών
 2. Μαρία Αντωνιάδου: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων.
 3. Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας.
 4. Χρήστος Κεσκερίδης: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου
 5. Νικόλαος Φουρκιώτης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 6. Παναγιώτης Κάλφας: Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης.
 7. Αναστάσιος Λόφτσαλης: Αντιδήμαρχος Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου, Διαχείρισης Δημοτικού κυνοκομείου και Μέριμνας αδέσποτων ζώων (άμισθος).

μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

 • Στον κ. Δημήτριο Ορφανίδη αναθέτουμε τους Τομείς :

 

           α) Τομέας  Διοίκησης και Οικονομικών στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η εποπτεία και παρακολούθηση των εσόδων που αφορούν την εκμίσθωση Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και ακινήτων.
 2. Η οικονομική διαχείριση  δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
 3. Η εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών για επιβολή και είσπραξη παντός είδους φόρων τελών, δικαιωμάτων, παραβάσεων και προστίμων (ηχορύπανση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, εμπορευμάτων διαφήμισης, ελεγχόμενης στάθμευσης παρεπιδημούντων, ακαθάριστα έσοδα καταστημάτων).
 4. Ο έλεγχος και η εποπτεία των χώρων εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων
 5. Ο έλεγχος και η εποπτεία των δημοτικών χώρων στάθμευσης.
 6. Η εκμετάλλευση των βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
 7. Οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Γραφείου Προμηθειών.
 8. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
 9. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στον Δήμο Εορδαίας, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
 10. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.
 11. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 12. Η εποπτεία όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του κώδικα που ασκούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα  οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

    β)  Τομέας Διοικητικών θεμάτων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. H εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 2. H έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 3. H χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 4. H εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
 5. H λειτουργία των ΚΕΠ.
 6. H διαφάνεια και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 7. Η λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 8. Η λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

     2)  Στον κ. Νικόλαο Φουρκιώτη αναθέτουμε τους Τομείς :

           α)  Τομέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
 3. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 4. Η συμμετοχή του σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 1. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 2. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 3. Η υπογραφή των αδειών εκσκαφής.
 4. Η προστασία των κτιριακών υποδομών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 5. Η εποπτεία της μελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δημοτικά Προγράμματα χρηματοδότησης.
 6. Η παρακολούθηση θεμάτων Κτηματολογίου και ακινήτων του Δήμου.
 7. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
 8. Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

    β)  Τομέας Πολεοδομίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία και η αξιοποίηση  των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,  των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση  των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 3. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 4. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 5. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 6. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων.

γ) Τομέας Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. H διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

   3)  Στον  κ. Παναγιώτη Κάλφα αναθέτουμε τους Τομείς :

α) Τομέας   Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου  στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Ο έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 2. Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 4. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 5. Η προώθηση και συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
 6. Η προστασία της δημόσιας υγείας, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων, η προστασία του καταναλωτή.
 7. Η εποπτεία της έκδοσης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πεζοδρόμων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, οικοδομικών υλικών, διαφημίσεων, κ.λ.π.).
 8. Η εποπτεία του έργου τοποθέτησης ειδικών ραμπών και μέσων διευκόλυνσης για την πρόσβασης των ΑμεΑ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου.
 9. Η Διαφήμιση, και οι χώροι για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 10. Η επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001).

β) Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

 1. Θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

   4)  Στον  κ. Χρήστο Κεσκερίδη αναθέτουμε τους Τομείς :

 

     α) Τομέας  Πρασίνου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η υπευθυνότητα δενδροφυτεύσεων, συντήρησης – καθαριότητας πάρκων, συντήρηση πλατειών, νησίδων, πεζοδρομίων, του οδικού δικτύου.
 2. Η υπευθυνότητα συντήρησης Δημοτικών Κτιριακών εγκαταστάσεων.
 3. Η υπευθυνότητα των συνεργείων του Δήμου καθώς και τη συντήρηση των μηχανημάτων, των οχημάτων και του εξοπλισμού πρασίνου και συνεργείων.
 4. Εποπτεία και έλεγχος του Γραφείου Κίνησης.
 5. Η υπευθυνότητα Δημοτικού Φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους.
 6. Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 7. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

 

    γ )  Τομέας Καθαριότητας και καθημερινότητας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής επικράτειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 2. Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.
 3. Τα θέματα Ανακύκλωσης και κοιμητηρίων ( Καθαριότητα , ευπρεπισμός,  λειτουργία και φύλαξη).
 4. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
 5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 6. Η παρακολούθηση θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 7. Η συνεχής παρακολούθηση  των παλαιών χωματερών, η αποτροπή δημιουργίας νέων.
 8. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 9. Η Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου.

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

5)  Στην κ. Μαρία Αντωνιάδου αναθέτουμε τους Τομείς :.

      α) Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών   εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 4. Η χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 5. Η υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, φιλαρμονικών, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής και γλυπτικής.

      β)  Τομέας  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

      γ)  Τομέας  Δημοσίων Σχέσεων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Τα θέματα προβολής, δημοσίων σχέσεων και τουρισμού.
 2. Η συμμετοχή του Δήμου σε διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις.
 3. Την υποστήριξη του Δημάρχου σχετικά με το συντονισμό ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπικών Εκδηλώσεων & Εορτασμών.

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

6)  Στην κ. Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού αναθέτουμε τους Τομείς :

    α)  Τομέας Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας.
 2. Οι αρμοδιότητες της Παιδείας, στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06.
 3. Η Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας,
 4. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

 β)  Τομέας Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 • Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, η εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, η υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η πρόνοια απόρων και αστέγων, οι δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και η απασχόληση.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Γραφείο υποστήριξης όλων των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, (ίδρυση ΚΔΑΠ ΑμΕΑ, προσβασιμότητα κ.λ.π.).
 • Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.
 • Αναστάσιος Λόφτσαλης αναθέτουμε τους Τομείς :

 

   α)  Τομέας Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. H συνεργασία µε τους Προέδρους των Kοινοτήτων του Δήμου για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
 2. Την εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Κοινότητες.
 3. Την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  πολιτών  για  θέματα  των Κοινοτήτων.

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

β) Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων,  με αρμοδιότητα την περισυλλογή και εν γένει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του Κυνοκομείου.

 

     Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η ισχύουσα νομοθεσία .

Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 • Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ζαφειρούλας (Ρούλα) Σεβαστού όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Αντωνιάδου.
 • Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μαρίας Αντωνιάδου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.. Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Ορφανίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κεσκερίδης.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Κεσκερίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ορφανίδης.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Κάλφα όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φουρκιώτης.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Φουρκιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Κάλφας
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ανάστάσιου Λόφτσαλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κεσκερίδης

 

Εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Εορδαίας :

Α) Κοσμάς Σιδηρόπουλος

Τομέας  Πολιτικής Προστασίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νοµού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Κοινοποίηση :

– Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση

   Ηπείρου  &  ∆υτ. Μακεδονίας,

   ∆/νση   Αυτ/σης  &  Αποκ/σης,

   Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης Α’ βαθµ.

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Εσωτ. Διανομή :

– Γρ. Δημάρχου

– Οριζόμενους

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Περιβάλλοντος

– Τμήμα προγραμματισμού

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Accessibility
Κλείσιμο