Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την “Υποβολή αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Εορδαίας”

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβολίου στις 3/11/2021
October 29, 2021
Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδερμής στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2021
November 5, 2021

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την “Υποβολή αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Εορδαίας”

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Πτολεμαΐδα: 04/11/2021
ΝΟΜΟΣ   ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                Αριθμ. Πρωτ: 24858
ΔΗΜΟΣ EOΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης ,Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
Γραφείο Ανθ/νου Δυν/κού Υγ/νης & Ασφάλειας Εργαζομένων
Πληρ:Δ.Σουφερλή,Μ.Παπάζογλου
Τηλ:2463350130,50131
Fax:2463350131
E-mail: souferli@ptolemaida.gr
papazoglou@ptolemaida.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν. 4745/2020 (Α’ 214).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).

δ) Των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).

 1. Την υπ΄ αρ. 10403/857/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης» (Β΄823).
 2. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β΄3777) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
 1. Την υπ΄ αρ. 36017/9.8.2021 (Β΄ 3748) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 1. Την υπ’ αρ. 76/2021 (ΑΔΑ:6ΓΜΨΩΡ6-Ρ7Θ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας.
 2. Την υπ’ αρ. 2021/10800 και υπ’ αρ. Α/Α 610 (ΑΔΑ: 6ΣΧΚΩΡ6-Ξ7Σ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.
 3. Την υπ’ αρ. 20114 /16.09.2021 και υπ’ αρ. Α/Α 15(ΑΔΑ: 6ΟΩΟΩΠ6-Λ8Ο) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπάνης.
 4. Την υπ΄αρ. 10737/24-05-2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης.
 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00€), ήτοι 1.200 ευρώ για το 2021 που καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (ΚΑ 00.6041.0000 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») και 6.000 ευρώ για το 2022.
 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 55576/ 27-10-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τΒ΄ 4990/27-10-2021) με θέμα: “Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στον Δημος Εορδαίας, Κοζάνης
 7. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

 

Προσκαλούμε όσους υποψηφίους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας, μέχρι την 22η Νοεμβρίου 2021.

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων στον Δήμο Εορδαίας  εκκινεί την 1η Δεκεμβρίου 2021 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2022. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται σε μια (1).

Το ωράριο απασχόλησης το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου, είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ο αρχαιότερος δικηγόρος, που υπηρετεί στο Δήμο με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή.

Η μηνιαία αποζημιωση ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

Κατά την υποβολή της Αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου,

δ) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να

δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας ή από τον αρχαιότερο δικηγόρο, που υπηρετεί στο Δήμο

με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ   (ΑΙΤΗΣΗ .docx  – ΑΙΤΗΣΗ  .pdf)

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο Εορδαίας υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προς το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και  Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Εορδαίας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με φυσική παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση souferli@ptolemaida.gr & papazoglou@ptolemaida.gr  αφού προηγουμένως υπογραφεί και σκαναριστεί η αίτηση.

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τoυ Δήμου Εορδαίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο