Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόδοσης θέσης των δραστηριοποιούμενων πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας

Ανακοίνωση διαχειριστικής επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου
November 23, 2021
Ανακοίνωση Ε.Λ.Γ.Α. για τον πίνακα Πορισμάτων εκτίμησης ζημιών – παγετός 12/4/2021 Πτολεμαϊδας
November 24, 2021

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόδοσης θέσης των δραστηριοποιούμενων πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας

ptolemaios

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΝ ΑΠΟΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΝΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΝ ΠΛΗΤΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

       Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 20, άρθ. 59 του Ν. 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το την παρ. 7 του άρθρου 101 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Ά/1-4-2019), αναφορικά με τη συγκρότηση πενταμελών Επιτροπών από τους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, στις οποίες ανατίθεται:

   Α)Η καταγραφή των πωλητών με παρουσία στις λαϊκές αγορές, η οποία περιλαμβάνει τόσο τους πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που δραστηριοποιούνται χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση.

  Β)Η καταγραφή των κενών θέσεων και η αρίθμησή τους ,όπου δεν υπάρχει.

  Γ)Η απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και επιθυμούν βελτίωση αυτής.

  ∆)Η απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του εν λόγω Νόμου 4605/2019/1-4-2019, είχαν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δραστηριοποίησης τους δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας.

 Για την απόδοση θέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:

α. ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής.

β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Πενταμελής επιτροπή καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

   Ως κενές θέσεις νοούνται:

  1. όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρούσας,
  2. όσες καταλαμβάνονται από πωλητές δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και
  3. όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

γ. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, η Πενταμελής επιτροπή καταρτίζει προσωρινό πίνακα, ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Πίνακα καταγραφής και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται ο οριστικός Πίνακας καταγραφής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω , στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας, όλες οι θέσεις νοούνται κενές, διότι δεν υπάρχουν πωλητές που να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη, οπότε η διαδικασία απόδοσης θέσεων θα ξεκινήσει από την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα καταγραφής.   

δ. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του οριστικού Πίνακα καταγραφής, οι πωλητές οι οποίοι έχουν παρουσία στην συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Πενταμελή Επιτροπή για απόδοση θέσης.

ε. Η αίτηση των πωλητών για απόδοση θέσης μπορεί να περιλαμβάνει μία θέση. Πωλητές που δεν έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, βάσει στοιχείων του φορέα λειτουργίας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία.

στ. Εάν δεν υποβληθεί καμία αίτηση για βελτίωση ή απόδοση θέσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ ή εάν δεν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) αιτήσεις για την ίδια θέση, η Πενταμελής επιτροπή  υποβάλλει τον πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για οριστική έγκριση.

ζ. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για μία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή, ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ε΄ του Ν. 4497/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4582/2018.

 

 

 

Παράρτημα Ε΄

 

ΚριτήριοΑριθμός μορίων
Παλαιότητα άδειας5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
Έλλειψη

παραβατικότητας

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβα­ση.

γ. -10 μόρια, για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπι­στωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Ασφαλιστική

ενημερότητα

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημε­ρομηνία υποβολής των αιτήσε­ων συμμετοχής στη διαδικασία.
Ενημερότητα άρθρου 12 του ν. 4174/201330 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημε­ρομηνία υποβολής των αιτήσε­ων συμμετοχής στη διαδικασία.

   Το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας του Παραρτήματος Ε΄ διαπιστώνεται από την επιτροπή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ως ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό του τελευταίου έτους εντός του οποίου διαπιστώνεται ή μη, παράβαση, λογίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

η. Η μοριοδότηση της περίπτωσης ζ΄ εφαρμόζεται από την Πενταμελή επιτροπή , η οποία συντάσσει:

 1) Πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων, καθώς και κενών θέσεων  και

 2) Πίνακα απόδοσης εναπομεινασών θέσεων με βάση τη μοριοδότηση των πωλητών, στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση.

θ. Οι πίνακες της περίπτωσης η΄ αναρτώνται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.

ι. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων της περίπτωσης η΄, οι πωλητές στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση με την ανωτέρω διαδικασία υποβάλλουν, ανά σειρά κατάταξης, αίτηση στην Πενταμελή επιτροπή για την τοποθέτησή τους σε μία από τις θέσεις που έχουν απομείνει στην λαϊκή αγορά. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, η επιτροπή συντάσσει και διαβιβάζει στην επιτροπή Λαϊκών Αγορών τον Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων σε όλους τους πωλητές ανά λαϊκή αγορά, ο οποίος αναρτάται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.

ια. Ενστάσεις επί του Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων υποβάλλονται στην   Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, αφού εξετάσει τυχόν ενστάσεις, εγκρίνει τον οριστικό Πίνακα, με βάση τον οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις απόδοσης θέσεων σε όσους πωλητές συμμετείχαν στη διαδικασία.

 

    Επισημαίνεται , ότι η συμμετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει ισχύουσα – θεωρημένη άδεια του κατόχου πωλητή λαϊκών αγορών και οικονομική τακτοποίηση, ως προς την καταβολή του ημερησίου τέλους δραστηριοποίησής τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου.

 

Δια της παρούσης τίθεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιουμένων πωλητών των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας, από 24/11/2021 έως 8/11/2021, προκειμένου οι πωλητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες και μπορούν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι δραστηριοποιούνται στην κάθε Λαϊκή Αγορά να υποβάλλουν ένσταση (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπός τους) στην Πενταμελή επιτροπή, η οποία αφού τις εξετάσει θα αναρτήσει τον οριστικό πίνακα καταγραφής.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα ανακοινωθεί νέα προθεσμία προκειμένου αυτοί που δραστηριοποιούνται στην κάθε Λαϊκή Αγορά , εάν επιθυμούν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόδοσης θέσης , η οποία θα αφορά σε μία θέση εκ των κενών της λαϊκής αγοράς, όπως αποτυπώνονται στον οριστικό πίνακα καταγραφής κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια Πενταμελή Επιτροπή και να ολοκληρωθεί η απόδοσή τους με έγκριση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ΠΕ Κοζάνης.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΓΩΝ

 

Οι ενστάσεις και αιτήσεις θα υποβάλλονται στο:

Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών Δήμου Εορδαίας

1ο χλμ Πτολεμαϊδας – Ασβεστόπετρας (πρώην στρατόπεδο Καπετάν Φούφα)

τηλ. 2463022857

 

 

 Η Πενταμελής Επιτροπή

Accessibility
Κλείσιμο