Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό Δημοτικών υπαλλήλων ως μέλη των επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Η δημιουργική συμμετοχή του Δ. Εορδαίας στη διαβούλευση για το ΣΔΑΜ
December 4, 2020
Ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής από τους άρρενες στρατεύσιμους γεννηθέντες το έτος 2003
December 11, 2020

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό Δημοτικών υπαλλήλων ως μέλη των επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα: 7-12-20
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                            Αριθμ. πρωτ: 26017
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του N. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Γνωστοποιούμε ότι   η Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου   την Δευτέρα  14 Δεκεμβρίου 2020 , ώρα  11 το πρωί  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι  επιτροπές

A. Για προμήθειες και υπηρεσίες με συμβατική αξία έως 2.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

  1. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών
  2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

Β.       Για προμήθειες και υπηρεσίες με συμβατική αξία άνω των 2.500,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.

  1. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών
  2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

Γ.       Για την παραλαβή εργασιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου

  1. Επιτροπή παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου και προμήθειας ανταλλακτικών.

Η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής θα πρέπει να αποτελείται από (3) τρεις Τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας και τρεις (3) αναπληρωματικούς.

Συγκεκριμένα για την επιτροπή  (Νο Γ) παραλαβής  εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου και προμήθειας ανταλλακτικών σύμφωνα με τον άρθρο 221 του Ν.4412/2016 :

«Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου.

Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.»

Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν ετήσια διάρκεια.

 

Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών

Τσίπρας Δημήτρης

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο