Αρ. Απόφασης 5/2016 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 , για προμήθειες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο